Article Index

 

Naziv Projekata: Edukativna radionica „Multikulturalnost-nacionalne zajednice Vojvodine“ 

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat pod nazivom „Multikulturalnost-nacionalne zajednice Vojvodine“ je imao za cilj da senzibiliše studente i studentkinje, ali i sve zainteresovane iz društveno relevantnih oblasti, kao što su rod, rodne studije, rodni stereotipi, rod u istraživanju, kao i o multikulturalnosti, kao veoma aktuelnoj temi danas. Projekat se realizovao kroz dva predavanja/radionice u prostorijama zgrade Studentskog doma „Kolegijum Evropa“ u Novom Sadu, 18.11.2022. godine između 17-21 časova.

Na prvom predavanju doktorand i istraživač Erik Palušek je govorio o  sportskim običajima mađarskih studenata i njihovim očekivanjima u vezi univerzitetskog sporta (uglavnom Mađara), Palušek je prikazao niz podataka o sportskim običajima i o očekivanjinma i vezi univerzitatskog sportsog života studenata koji su pripadnici takozvane „Z“ generacije. Predavanje će obuhvatiti i vrednosti (u vezi sporta i uopšte) spomenute genracije, kao i mogućnosti reklamisanja i popularizacije sporta među njima. 

Na drugom predavanju je doc. dr Karolina Lendak-Kabok o mešovitim brakovima, koji su veoma zastupljeni u zemljama Centralne i Istočne Evrope, u kojima većinska i autohtona manjinska populacija sklapa brakove. Ovi brakovi su pokazatelj akulturacije ili čak asimilacije i imaju glavnu ulogu u izgradnji identitetskih obrazaca generacija iz mešovitih brakova. Cilj radionice je da prikaže izbor nastavnog jezika za decu rođenu u mešovitim brakovima u Vojvodini. Istraživanje je pokazalo da, kod mađarsko-srpskih mešovitih brakova izbor nastavnog jezika za decu zavisi od sredine u kojoj žive (dominantno mađarska ili srpska) i od međusobnog dogovora između roditelja. U slovačko-srpskim brakovima, gde mogućnost za obrazovanjem na slovačkom jeziku postoji, roditelji biraju nastavu na slovačkom zbog veličine i kvaliteta odeljenja i zbog majčine pomoći pri izradi domaćih zadataka. U mešovitim brakovima između rumunske nacionalne manjine i sprske većine izbor pada uglavnom na školovanje na većinskom jeziku.

Očekivani rezultati projekta su da se u široj javnosti pokrene dalja inicijativa (uz osvrt na već postignute rezultate) o potrebi dijaloga o jezičkoj barijeri studenata iz manjinskih zajednica u Vojvodini kako bi se kroz razgovor i diskusiju došlo do tolerancije i većeg razumevanja problema kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina.

 

Naziv Potprojekata: „Multikulturalizam na klik“

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad, u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nasyavlja da i u 2022. godini realizuje potprojekat „Multikulturalizam na klik”, odnosno projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”. U okviru ovog Potprojekta, raspisivaće konkurse za podnošenje autorskih materijala na temu promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini.

Pravo učešća na tim konkursima imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, a Potprojekat će se realizovati u četiri etape, odnosno konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola će se raspisivarti u periodima mart-april, maj-jun, septembar-oktobar i novembar- decembar 2022. godine.

 

Naziv Potprojekata: „Miltikutiralizam na klik“

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad, u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u okviru potprojekta „Multikulturalizam na klik”, odnosno projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, raspisivaće konkurse za podnošenje autorskih materijala na temu promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini.

Pravo učešća na tim konkursima imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, a Potprojekat će se realizovati u etapama, odnosno konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola će se raspisivarti u periodima maj-jun, septembar-oktobar i novembar- decembar 2021. godine.

 


Naziv Potprojekata: Edukativna radionica „Manjinski identiteti i društvena integracija“

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat pod nazivom „Manjinski identiteti i društvena integracija“ je imao za cilj da senzibiliše studente i studentkinje ali i sve zainteresovane iz društveno relevantnih oblasti, kao što su rod, rodne studije, rodni stereotipi, rod u istraživanju, o dvojezičnošću i migraciji, kao veoma aktuelnoj temi danas. Projekat ima opšti cilj da ublaži segregaciju između mladih i da im ukaže na vrline i vrednosti multikulturalnosti i multinacionalnosti, ali i da objasni razliku između multikulturalnosti i interkulturalnosti. Projekat se realizovao kroz dva predavanja/radionice u prostorijama zgrade Studentskog doma „Kolegijum Evropa“ u Novom Sadu, 15.11.2021. godine između 17-21 časova.

Na prvom predavanju doktorand Erik Palušek je govorio o socijalnim mrežama etničkih manjina (uglavnom Mađara). Palušek je prikazao i objasnio socijalne mreže koje determinišu socijalni položaj pojedinca i prikazao koliko efikasno mogu pripadnici pomenute manjine, da koriste svoje socijalne veze u cilju zapošljavanja, ostvarivanja statusa. Pored navedenih, govorio je i o pojmu granice (državna granica, jezička granica i druge - u većini simboličke granice). 

Na drugom predavanju je doc. dr Karolina Lendak-Kabok je prikazala identitetske obrasce mladih koji su rođeni u mešovitim brakovima (mađarsko-srpskim) u Vojvodini . Mešoviti brakovi su već nekoliko decenija često u fokusu socioloških istraživanja, a posebno produktivno bilo je sociološko tretiranje pomenutih brakova u kontekstu razumevanja međugrupnih odnosa. Nakon prikaza etnički mešovitih brakova, usledila je tema kao što je negovanje maternjeg jezika i učenje jezika sredine, kao i prednostima dvojezičnosti u Vojvodini. 

 

Naziv Potprojekata: Znanjem za bolje sutra

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat „Znanjem za bolje sutra“ radionice za unapređenje položaja porodice i dece (osoba sa invaliditetom i njihovih porodica)je realizovan u periodu od 15. aprila 2021. godine do 15. decembra 2021. godine, (s tim da u periodu letnjg školskog raspusta radionice po ovom Projektu nisu održavane), uz primenu sve mere zaštite u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19.

Ovim Projektom pružale su se usluge u oblasti srednjeg obrazovanja sa namerom da se podrži socijalna inkluzija, kao i da podigne nivo svesti društva o problemima marginalizovanih grupa, kao što su: osobe sa invaliditetom, deca sa smetnjama u razvoju i Romska populacija. Realizacijom ovog Projekta, pomenute osobe bi se aktivno uključile u društvene tokove putem socijalnog modela invalidnosti koji se zasniva na izjednačavanju mogućnosti, nediskriminaciji i uvažavanju različitosti.

Cilj koji se želeo postići realizacijom ovog Projekta, je jačanje kapaciteta učenika srednjoškolskog uzrasta za učenje i sticanje novih znanja sa težnjom da se šira društvena zajednica uputi na probleme osoba sa invaliditetom, decu sa smetnjama u razvoju i marginalizovane grupe.

Kroz praktične sadržaje u radionicama, osobe sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju lako usvajaju nova znanja i umeća. Razvijanjem osećaja uspešnosti učenjem korisnih zanata i informatičke pismenosti učesnici radionica osposobljavaju se za primenu usvojenih tehnika, informatike i računarstva u svakodnevnom životu.

 


Naziv projekta: Edukativna radionica "Maštalica svaštalica"

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat “Maštalica - svaštalica” realizuje se kroz radionicu za izučavanje starih zanata i manipulativnih veština i radionicu za negovanje običaja i muzičkog blaga. Učesnici radionice su deca sa poteškoćama u učenju, njihovi roditelji, predškolska deca, učenici škola iz okruženja i dragi prijatelji. Kroz rad, druženje, stvaranje i prezentacije postignuća članovi radionica doprinose podizanju nivoa svesti društva o potrebama i problemima marginalizovanih grupa. Tim stručnjaka: dipl. defektolog, prof. likovne kulture, prof. muzike i prof. fizičkog vaspitanja svoje znanje, veštine i iskustvo prenose, kreiraju i organizuju u cilju pružanja podrške deci za kvalitetniji i samostalniji život.

Cilj programa “Maštalica - svaštalica” je negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije, unapređenje položaja marginalizovanih osoba, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Realizacijom ovog Projekta obezbediće se: integracija dece sa poteškoćama u razvoju u širu društvenu sredinu; bogaćenje socijalno-emotivnih odnosa među decom; razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja kod dece kroz samostalno izražavanje i predstavljanje sopstvenih postignuća; podsticanje i razvijanje individualnih sposobnosti, inicijative i kreativnosti kod dece; razvijanje mentalnih i radnih sposobnosti kroz odnos mašte i realnosti.

phoca thumb l inicijativa i kreativnostphoca thumb l nastupi i izlobephoca thumb l tim strunjaka

 

Naziv projekta: "Čarobni kutak"- radionice za unapređenje položaja porodice i dece (osoba sa invaliditetom i njihovih porodica)

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Štrand fest

Manifestacija kreativnih, gastronomskih, tradicionalnih izložbi i muzičkih nastupa održana je 3 i 4 oktobra 2015 godine na prelepoj novosadskoj plaži Štrand. Pod vodstvom tima nastavnika:Šarić Ruže,Ristić Katice,Vilić Jasmine i Kabok Ide učenici škole „Milan Petrović“, njihovi roditelji i naši prijatelji pripremili su upotrebne i dekorativne predmete sa kojima su ukrasili štand na Štrand festu. Vesela, radna i kreativna družina vredno stvara u radionici projekta „Čarobni kutak“ koju je podržao FESAP- Forum za edukaciju, saradnju,afirmaciju i podršku građanskom društvu i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju.

 fesap strandtim fesapfesap strand2

 

Naziv projekta: Jezička barijera kao faktor ograničenja izbora fakulteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Vojvodini

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

klikni za veću sliku Pogledajte članak pod nazivom "Fakultetska diploma EU ipak privlačnija od srpske" objavljen u listu Dnevnik 05.04.2015. godine. U članku se između ostalog pominju problemi koje srednjoškolci pripadnici nacionalnih manjina imaju prilikom odabira Fakulteta, 30 odsto njih namerava da školovanje nastavi u inostranstvu. O tim i sličnim problemima govori Karolina Lendak Kabok.


 

Saturday the 13th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant