Article Index

Naziv Potprojekata: Edukativna radionica „Manjinski identiteti i društvena integracija“

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat pod nazivom „Manjinski identiteti i društvena integracija“ je imao za cilj da senzibiliše studente i studentkinje ali i sve zainteresovane iz društveno relevantnih oblasti, kao što su rod, rodne studije, rodni stereotipi, rod u istraživanju, o dvojezičnošću i migraciji, kao veoma aktuelnoj temi danas. Projekat ima opšti cilj da ublaži segregaciju između mladih i da im ukaže na vrline i vrednosti multikulturalnosti i multinacionalnosti, ali i da objasni razliku između multikulturalnosti i interkulturalnosti. Projekat se realizovao kroz dva predavanja/radionice u prostorijama zgrade Studentskog doma „Kolegijum Evropa“ u Novom Sadu, 15.11.2021. godine između 17-21 časova.

Na prvom predavanju doktorand Erik Palušek je govorio o socijalnim mrežama etničkih manjina (uglavnom Mađara). Palušek je prikazao i objasnio socijalne mreže koje determinišu socijalni položaj pojedinca i prikazao koliko efikasno mogu pripadnici pomenute manjine, da koriste svoje socijalne veze u cilju zapošljavanja, ostvarivanja statusa. Pored navedenih, govorio je i o pojmu granice (državna granica, jezička granica i druge - u većini simboličke granice). 

Na drugom predavanju je doc. dr Karolina Lendak-Kabok je prikazala identitetske obrasce mladih koji su rođeni u mešovitim brakovima (mađarsko-srpskim) u Vojvodini . Mešoviti brakovi su već nekoliko decenija često u fokusu socioloških istraživanja, a posebno produktivno bilo je sociološko tretiranje pomenutih brakova u kontekstu razumevanja međugrupnih odnosa. Nakon prikaza etnički mešovitih brakova, usledila je tema kao što je negovanje maternjeg jezika i učenje jezika sredine, kao i prednostima dvojezičnosti u Vojvodini. 

 

Naziv Potprojekata: Znanjem za bolje sutra

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat „Znanjem za bolje sutra“ radionice za unapređenje položaja porodice i dece (osoba sa invaliditetom i njihovih porodica)je realizovan u periodu od 15. aprila 2021. godine do 15. decembra 2021. godine, (s tim da u periodu letnjg školskog raspusta radionice po ovom Projektu nisu održavane), uz primenu sve mere zaštite u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19.

Ovim Projektom pružale su se usluge u oblasti srednjeg obrazovanja sa namerom da se podrži socijalna inkluzija, kao i da podigne nivo svesti društva o problemima marginalizovanih grupa, kao što su: osobe sa invaliditetom, deca sa smetnjama u razvoju i Romska populacija. Realizacijom ovog Projekta, pomenute osobe bi se aktivno uključile u društvene tokove putem socijalnog modela invalidnosti koji se zasniva na izjednačavanju mogućnosti, nediskriminaciji i uvažavanju različitosti.

Cilj koji se želeo postići realizacijom ovog Projekta, je jačanje kapaciteta učenika srednjoškolskog uzrasta za učenje i sticanje novih znanja sa težnjom da se šira društvena zajednica uputi na probleme osoba sa invaliditetom, decu sa smetnjama u razvoju i marginalizovane grupe.

Kroz praktične sadržaje u radionicama, osobe sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju lako usvajaju nova znanja i umeća. Razvijanjem osećaja uspešnosti učenjem korisnih zanata i informatičke pismenosti učesnici radionica osposobljavaju se za primenu usvojenih tehnika, informatike i računarstva u svakodnevnom životu.

 

Saturday the 13th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant